سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا صابری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ار قام مختلف ذرت برای تحصیل عمل کرد بیشتر طرح تاریخ کاشت ذرت دانه ای تابستانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خاش واقع در سهرآبادبا عرض جغرافیایی ٢٨ درجه و ١٣ دقیقه و طول جغرافیایی ٦١ درجه و ١٢ دقیقه و ارتفاع ١٤٣٠ متر از سطح دریا در سه آزمایش اجراشد ، که هر آزمایش مربوط به یک گروه از گروههای سه گانه دیررس ، میان رس و زودرس بود . در این تحقیق از طرح کرت های خرد شده استفاده گردید ، که کرت های اصلی آن زمان های کاشت، مجموعا٤ تاریخ کاشت تابستانه از اولخرداد ماه به فاصله ١٠ روز و کرت های فرعی آن ارقام ذرت که در هر گروه از گروههای سه گانه فوق ٢ رقم کشت شد و هر رقم در ٤ خط و ٤ تکرار اجرا گردید ، محاسبات آماری برروی دو ردیف وسط هر تیمار انجام گرفت، مساحت هر کرت در برداشت زودرس ۹/۷۲ ، متوسط رس ۹/۱۲ و دیررس ۹/۲۲ متر مربع در نظر گرفته شد . نتایج حاصله نشان می دهد در مجموع ذرت سینگل ک راس ٧٠٤ مناسب تر ین رقم برای منطقه بوده و بهترین تاریخ کاشت نیز ١٠ خرداد توصیه می گردد.