سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدکریم حسینی بای – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت گیاه روغنی کلزا (Brassica napus) آزمایشی به صورت کرت های خردشده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی طی دو سال زراعی ۸۱-۱۳۷۹ ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین در ٤ تکرار به اجرا درآمد . فاکتور اصلی تاریخ کاشت در چهار سطح ( ١٥ و ٢٥ شهریور ، ٤و ١٤ مهر ) و فاکتور فرعی رقم در سه سطح (okapi, colvert, orient) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد که تاریخ کاشت برروی صفات ارتفاع بوته ، تعداد غلاف و عملکرد تاثیر معنی داری داشت . (سطح احتمال یک درصد) اثر تاریخ کاشت برروی درصد روغن و وزن هزار دانه معنی دار نبود .تاخیر در کاشت سبب کاهش تعداد میانگره ها می شود، بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تار یخ کاشت اول و رقم orient با ارتفاع ۱۴۳/۵ سانتی متر و تعداد غلاف در بوته نیز با تاخیر در کاشت کاهش یافت که بیشترین تعداد غلاف در بوته در تار یخ کاشت اول به میزان ۱۷۶/۵ غلاف در بوته بود . به طور کلی بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم orient در تاریخ کاشت ١٥ شهریور با ٣٣٣١ کیلوگرم در هکتار بود و کمترین عمل کرد مربوط به okapi در تاریخ کاشت ١٤ مهر با ١١٧٦ کیلوگرم در هکتار بود . هر سه رقم در دو تاریخ کاشت اول و دوم بیشترین عملکرد را نسبت به سایر تاریخ های کاشت داشتند . بنابراین مناسب تر ین تاریخ کاشت کلزا درمنطقه قزوین نیمه دوم شهریور ماه می باشد.