سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا صابری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظورتعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام مختلف ذرت برای تحصیل عمل کرد بیشتر طرح تاریخ کاشت ذرت سیلویی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایرانشهر واقع در بمپور با عرض جغرافیایی ٢٧ درجه و ١٢ دقیقه و طول جغرافیایی ٦٠ درجه و ٣٧ دقیقه و ارتفاع ٤٩٠ متر از سطح دریا و متوسط با رندگی سالیانه ٦٠ میلی متر در سال ١٣٨٠ اجرا شد . دراین تحقیق از هر یک از گروههای سه گانه زود رس یک رقم، متوسط رس و دیررس هر کدام دو رقم ذزت در سه تاریخ کاشت از اول مرداد به فاصله ١٥ روز کاشته ش د. آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تک رار اجر ا گردید، که کرتهای اصلی آن تاریخ کاشت و کرتهای فرعی ارقام بود . مساحت هر کرت برداشت در گروه زودرس ۱۰/۰۸ متوسط رس ۹/۷۲ و گروه ودیرس ۸/۸۴ مترمربع بود . عملیات داشت ومراقبت های زراعی براساس موازین طرح انجام شد . نتایج مر کب تجزیه آماری داده ها نشانداده که بطور کلی ارقام دیررس درتاریخ کاشت نیمه دوم مرداد برای منطقه مناسب ترند و ازاین بین رقم سنگین کراس ٧١١ درتاریخ کاشت ۱۵ مرداد با میانگین عملکرد ۴۲/۷۵ تن درهکتار بیشترین ورقم سنگین کراس ٣٠١ درتاریخ کاشت اول مرداد با میانگین ۲۶/۸۱ تن در هکتار کمترین عملکرد.