سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ملیحه همایونی فر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
حسین رنجی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
کامران انوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سپیده حاتمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

مسائل آگرو تکنیکی از جمله مهم ترین پارامترهایی هستند که با انتخاب دقیق آن ها می توانیم عملکرد کمی و کیفی محصول را افزایش دهیم. از جمله آن عوامل می توان به اثر تاریخ کاشت و رقم در میزان عملکرد محصول اشاره نمود ، لذا به منظور یافتن مناسب ترین رقم منطقه از نظر پتانسیل عمل کرد و تعیین مناسب تر ین تاریخ کاشت و بررسی واکنش صفات وابسته به عملکرد در مقابل تاریخ کاشت با هدف دستیابی به کمترین خسارت زمستانه ، اثر چهار تاریخ کاشت ۶/۱۷، ۶/۲۴، ۶/۳۱ و ۷/۱۰ بر روی دو رقم کلزای پاییزه (Regent X ، Okapi Cobra) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه میاندوآب در قالب طرح اسپلیت پلات با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت . ٨ تیمار آزمایش از ترکیب تاریخ های کاشت (کرت های اصلی) و دو رقم (کرت های فرعی) ایجاد گردیدند . هر کرت شامل ٤ ردیف ٥ متری با فواصل ردیف ٣٠ سانتی متر بود . ارقام در تاریخ های متفاوت کشت آبیاری گردیدند . طی مراحل مختلف رشد جهت ارزیابی صفات مورد مطالعه ، یادداشت برداری هایی از جمله، فنولوژی رشد گیاه ، صفاتریخت شناسی و از اجزای عمل کرد انجام شد ، برداشت از دو ردیف وسطی در اوایل تیرماه انجام گرفت . پس از برداشت محصول و توزین عملکرد تیمارها ، داده های حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار کامپیوتری MSTAT-C مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و نتایج حاصل از تجزیه واریا نس ساده سالیانه و تجزیه مر کب دو سالهنشان داد که: ١ – بین تاریخ های متفاوت از نظر تاثیر بر عملکرد تفاوت معنی داری در سطح ١% آماری وجود دارد . ٢- بین ارقام ، تفاوت معنی داری در هیچیک از سطوح مشاهده نگردید. ٣ – اثر متقابل سال × رقم × تاریخ کشت در سطح ١% آماری معنی دار گردید. رقم Regent x Cobra در تاریخ کشت سوم در سال دوم آزمایش (۶/۳۱) با (۳۵۷۹ کیلوگرم در هکتار) دارای بیشترین عملکرد بوده است.