سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عابدینی اسفهلانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان‐- ایرانشهر

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و میزان بذر دو رقم گندم هامون و کویر، این آزمایش بصورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایرانشهر اجرا گردید . تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در ٥ سطح (۱، ۱۵، و ۳۰ آبان ، ۱۵ و ۳۰ آذر) و دو رقم گندم به عنوان عامل فرعی و سه میزان بذر (۴۰۰، ۵۰۰، و ۶۰۰ دانه در متر مربع ) به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شد . در طی رشد گیاه مراقبت های زراعی بعمل آمده و از مراحل رشدی یادداشت برداری بعمل آمد. در پایان عملکرد دانه در تیمار های مختلف اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری بر روی عمل کرد دانه انجام شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال ١% معنی دار ولی اثر دو عامل رقم و میزان بذر و نیز اثرات متقابل غیر معنی دار بود . درمقایسه میانگین ها مشخص شد که تاریخ کاشت دوم و سوم به ترتیب با ۵/۷۵۱ و ۵/۷۱۶ تن در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند. همچنین مشخص شد که تاخیر در کاشت تعداد روزهای پر شدن دانه ، ارتفاع و وزن هزاردانه را کاهش می دهد . بنابراین ١٥ تا ۳۰ آبان ماه مناسب تر ین تاریخ کاشت و ۵۰۰-۴۰۰ دانه در مترمربع مناسب ترین میزان بذر برای دو رقم هامون و کویر در ایرانشهر بوده و قابل توصیه می باشد.