سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ملیحه همایونی فر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
حسین رنجی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
کامران انوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سپیده حاتمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

دستیابی به عوامل به زراعی مؤثر در افزایش عملکرد از اهم اهداف توسعه کلزا در کشور است ، لذا برای تعیین بهترین آرایش کاشت از نظر میزان بذر و فواصل خطوط و اثرات متقابل، آزمایشی در قالب یک طرح کرت های نواری (استریپ پلات ) با متن بلوک های کامل تصادفی و فواصل ردیف ۴۰، ۳۰، ۲۰ سانتی متر و میزان بذر ۱۰، ۸، ۶، ۴ کیلوگرم در هکتار بر روی رقم ریجنت در کبری ،( Regent x Cobra )، در ایستگاه میاندوآب انجام گرفت . در طول دوره رویش ، ضمن اعمال مراقبت های لازم زراعی از قبیل : آبیاری، وجین، تنک، سم پاشی علیه حشرات، کلیه مشاهدات یادداشت برداری های لازم به عمل آمد که اهم آن ها عبارت بودند از : عملکرد دانه ، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی ، تعدادخورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه . نتایج تجزیه واریانس ساده سالانه و تجزیه مرکب دو ساله بر روی عملکرد دانه نشان داد : که بهترین تر کیب کشت برای مناطق معتدل سرد استان آذربایجان غربی ، میزان بذر ٦ کیلوگرم در هکتار با فواصل خطوط ٢٠ سانتی متر بوده است و رقم R.C کلزا با بهره گرفتن از شرایطی که این آرایش کاشت ایجاد نموده مقدار ٥٣٧٤ کیلوگرم بذر تولید نموده است.