سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز فومن – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر،
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علی محمد شکیب – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق هشت رقم سورگوم علوف های با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سه سال در کرج مورد بررسی قرار گرفت . هر سال کود فسفات آمونیوم بر مبنای ۱۱۵ کیلوگرم P2O5 و در مجموع ١٨٣ کیلوگرم در هکتار نینرو ژن در چهار نوبت مصرف شد . از همه تیمار ها در هر سال دو چین علوفه برداشت شد. شش صفت شامل عمل کرد علوفه تر ، خشک، پروتئین، ارتفاع بوته ، قطر ساقه و تعداد پنجه در هر چین یادداشت برداری گردید و برداشت از سطح ۷/۸ متر مربع به عمل آمد . نتایج تجزیه واریانس مر کب نشان داد. بین سال ها، ارقام و اثر متقابل سال× رقم برای هر شش صفت مورد بررسی اختلاف معنی دار وجود دارد . مقایسه میانگی ن تیمارها و صفات مورد بررسی ارقام سورگوم علوفه ای در سه سال آزمایش نشان داد عمل کرد علوفه تر با ۱۸۵/۲ ، علوفه خشک با ۴۱/۴۰، پروتئین با ۳/۲۶ تن در هکتار و ارتفاع بوته با ۲۲۲/۲ سانتی متر و قطر ساقه با ۱۶/۰۵ میلی متر در سال سوم در گروه اول قرار گرفتند . میانگین های ارقام نشان داد بیش ترین و کم ترین عمل کرد علوفه تر را به ترتیب ارقام نکتار با ۱۸۶/۸ و چاپر با ۱۳۷/۲ تن در هکتار تولید کرده اند و سایر ارقام بینابین این دو مقدار قرار گرفتند . رقم سویت جامبو بیش ترین عملکرد علوفه خش ک و تعداد پنجه را به ترتیب با ۳۹/۲۱ تن در هکتار و ۳/۶۹ عدد تولید کرد. بیش ترین عمل کرد پروتئین به رقم نکتار با ۳/۱۴ تن در هکتار تعلق گرفت . بیش ترین ارتفاع بوته با ۲۲۴/۲ سانتی متر به رقم اسپیدفید و قطر ساقه با ۱۷/۹۹ میلی متر به رقم KFS2 تعلق گرفت . رقم هیبرید چاپر در چهار صفت عمل کرد علوفه خشک با ۳۲/۹۵ تن در هکتار، پروتئین با ۲/۶۲ تن در هکتار ، ارتفاع بوته با ۱۸۱/۷ سانتی متر و تعداد پنجه با ۲/۱۱ عدد کم ترین تولید را به خود اختصاص داد و کم ترین قطر ساقه با ۱۲/۳۳ میلی متر را رقم اسپیدفید تولید کرد. تجزیه پایداری به روش Shukla نشان داد ارقام KFS1 و Pacific BMR به ترتیب از نظر عملکرد علوفه تر و خشک پایدارترین ارقام بودند.