سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا طالب نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات خطوط کاشت و میزان ها ی مختلف بذر سورگوم علوفه ای Speed feed از طرح آماری کرت ها ی خرد شده نواری (Strip plot) بر پایه طرح بلوک های کامل تصاد فی استفاده گردید. عامل عمود ی ( A) فواصل خطوط کاشت شامل سه سطح a۱ =۴۵cm و a۲ =۶۰cm و a۳ =۷۵cm و میزان های مختلف بذر عامل افقی (B) شامل چهار سطح b ۳ ،b۲ ،۱b و b4 که به ترتیب ۱۰، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ کیلوگرم در هکتار بوده اند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب (سه ساله ) نشان داده است که از نظر علوفه ترف فاصله خطوط کاشت ۴۵ سانتی متر با عملکرد ۸۷/۴۲ تن در هکتار نسبت به فاصله خطوط کاشت ۶۰ سانتی متری با عملکرد ۸۱/۴۷ تن در هکتار در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار بوده است . دو فاصله خطوط کاشت اخیر (a1 و a2) نسبت به فاصله خطوط کاشت ۷۵ سانتی متر با عملکرد ۷۵/۵۴ تن در هکتار در سطح احتمال ۱% دارای اختلاف معنی دار بوده اند. از نظر علوفه خشک فاصله های خطوط کاشت ۴۵ و ۶۰ سانتی متر به ترتیب با عملکرد ۱۶/۹۱ و ۱۵/۹۳ تن در هکتار نسبت به هم فاقد اختلاف معنی دار، ولی نسبت به فاصله خطوط کاشت ۷۵ سانتی متر با عملکرد ۱۴/۶۰ تن در هکتار در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی دار بوده اند. میزان های مختلف بذر از نظر تولید علوفه تر و خشک دارای اختلاف معنی دار نبوده اند. از نظر علوفه تر، اثرات متقابل a۲b1 ، a۱b3، با عملکرد های ۸۹/۸۵ و ۸۸/۶۴ تن در هکتار در سطح احتمال ۱% در گروه A و از نظر علوفه خشک، اثرات متقابل a1b1 و a2b2 با عملکردهای ۱۸/۱۱ و ۱۶/۷۷ تن در هکتار در سطح احتمال ۱% در گروههای A و AB قرار داشته اند. به علاوه کمتر ین عملکردها مربوط به اثرات متقابل a3b1 و a3b2 و a3b3 می باشد.