سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی نظری پویا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
محمد خسروشاهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
حسین علیرضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

حدود دو سوم از مساحت ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد . این منطقه از نظر عرض جغرافیایی با کمربند بیابانی جهان انطباق دارد . بطورکلی عوامل متفاوتی در ایجاد بیابان تأثیر دارند که مهمترین آنها شامل خاک ، اقلیم، زمین شناسی وپوشش گیاهی است وهمة آنها در تکامل وایجاد شرایط بیابانی دریک منطقه همسو عمل نموده اند. استان همدان نیز در غرب کشور به دلیل وضعیت قرار گیری نسبت به کمربند بیابانی قسمت هایی از آن در روند بیابانی شدن بوده و حتی شرایط بیابانی در برخی از قسمتهای آن قابل مشاهده است . باتوجه به اینکه یکی از عوامل عمده و مؤثر در بیابانی شدن در هر منطقه ای عامل اقلیم می باشد ، بنابراین شناخت برخی ویژگییهای اقلیمی می تواند یکی از گامهای اولیه واساسی در جهت شناسایی مناطق بیابان مورد توجه قرار گیرد . لذا در این بررسی پارامتر مذکور با در نظر گرفتن برخی عوامل وابسته بویژه بارندگی ودرجه حرارت به منظور تعیین قلمرو بیابانی استان مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است .