سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی بابائی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی ( گروه شیمی ) مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخ
سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشی و معاون فنی مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخلی کشور

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی وتعیین میزان غلظت عناصر سنگین در رسوبات سطحی و آبهای ساحلی دریای خزر در چهار ایستگاه مطالعاتی در سواحل استان گیلان در اعماق ۵ متری در سال ۱۳۸۲ انجام گرفت . نمونه های رسوب بوسیله دستگاه بنتوز گیر ) ) Grab بر داشت شد و پس از خشک نمودن نمونه ها بوسیله مخلوط اسید بطریقه رفلاکس هضم شیمیائی صورت گرفت و با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ) ) FAAS مدلSHMUDZU AA/680 تعیین غلظت گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین غلظت فلزات سنگین در رسوب برای سرب ، روی ، مس ،کادمیم و آهن به ترتیب ۱۴/۵۹ ، ۷۴/۵ ، ۳۴/۷۷ ، ۱۱/۹۸ و ) %) ۴/۸۶ میکرو گرم بر گرم وزن خشک و در آب به ترتیب ۰/۰۵۹ ، ۰/۲۳۲ ، ۰/۴۵۱ ، ۰/۰۰۹ ، ۰/۱۴۱ میلیگرم بر لیتر ثبت شده است نتایج نشان می دهد که غلظت سرب در آب در برخی از ایستگاهها و غلظت کادمیم در رسوبات با لاتر از استاندارد های جهانی بوده و غلظت بر خی از فلزات نسبت به مطالعات گذشته افزایش داشته است . در این پژوهش غلظت فلزات سنگین درایستگاهها و فصول مختلف مورد بحث و با استاندارد های جهانی مورد مقایسه و تجزیه تحلیل قرار گرفته است .