سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیرین یغموری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
امین رستمی – دانشجوی کارشناسی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین سازگاری و پتانسیل تولید علوفه ارقام و ژرم پلاسم های مختلف شبدر قرمز ، این طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی با ٦ تیمار در چهار تک رار، بصورت کشت پاییز ه در استان کردستان وایستگاه کشاورزی گریزه ‐ سنندج به مر حله اجرا درآمد . در طول اجرای آزمایش از صفات مهمی مثل زمان سبز شدن ، تعداد روز تا گلدهی ، ارتفاع بوته ، سرعت رشد مجدد ، تعدادچین برداری ، نسبت برگ به ساقه و عمل کرد علوفه اندازه گیری به عمل آمد ه و پس از اتمام یک فصل زراعی برای صفات مورد بررسی و عملکرد علوفه محاسبات آماری سالیانه انجام گرفت. پس از اتمام مدت اجرای آزمایش تجزیه واریانس مرکب به منظور بررسی اثر ات ساده سا لیانه و اثرات متقابل انجام شد . نتایج کلی این پژوهش نشان داد که برای سال ، رقم و چینبرداری و اثرات متقابل هر یک (سال * رقم، سال*چین برداری، رقم چین وسا ل* چین) برای عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد پژوهش در سطح احتمال ١% تفاوت بسیار معنی دار آماری وجود دارد . نتایج حاکی از آن است که از لحاظ عملکرد علوفه در مجموع ( ۵ چین سالیانه ) کل تولید کولتیوار کلوبارا با تولید ۶۰/۲۸، ۱۳/۰۹ تن علوفه تر و خشک در هکتار و سپس کولتیوار بوسا با ۵۷/۹۶، ۱۲/۹۸ تن علوفه تر و خشک در هکتار و صفات مطلوب زراعی دارای سازگاری خوبی با شرایط آب و هوایی سنندج می باشند و نسبت به سایر ارقام مورد بررسی برتر بوده اند و درمقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در کلاس A واقع شدند . بنابراین می توان با توجه به خصوصیات مطلوب مورفولو ژیکی این دو رقم شبدر قرمز را در منطقه توصیه نمود.