سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه حشمتی نبوی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی مشهد
طیبه پورغزنین – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی مشهد
زهرا موفقی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی مشهد

چکیده:

کشور ایران به علت وسعت، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیاست و از این جهت رتبه ششم را در دنیا دارا می باشد. آمادگی همه جانبه کادر بهداشتی اهمیت ویژه ای در کاهش مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از بلایا دارد. ضروری است که پرستاران به عنوان قسمت اعظم بدنه سیستم بهداشتی درمانی آمادگی لازم جهت مقابله با بلایا را کسب نماید، بدیهی است بخش مهمی از این آمادگی از طریق آموزشهای دورا تحصیل شکل می گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین توانایی دانشجویان پرستاری در ارتباط با ایفای نقش پرستار درمواجهه با مراحل بحران در سال ۱۳۸۴ انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش توصیفی بر روی ۵۰ دانشجوی پرستاری سال اول و آخر که به روش سهمیه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها به وسیله فرم مشخصات فردی پرسشنامه های پژوهشگر ساخته آگاهی از وظایف پرستار در مراحل سه گانه بحران و بررسی دانشجویان در ایفای نقش پرستار درمواجع با بحران و به روش خود گزارش دهی جمع آوری گردید.
یافته ها: در این پژوهش میانگین سن دانشجویان ۲۰ سال با انحراف معیار ۳ و اکثریت واحدها مونث سال آخر تفاوت آماری معنی داری نشان داد (ولی بین خود ارزیابی دانشجویان در ارتباط با توانایی حرفه ای آنها تفاوت معنی داری دیده نشد)
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش که نشان داد آگاهی دانشجویان در دوران تحصیل افزایش یافته است ولی توانایی آنها نسبت به سال اول تغییر معنی داری نداشته و پیشنهاد می شود پرستاری در بلایا با تاکید بر آموزشهای عملی در سر فصل دروس دوره کارشناسی پرستاری گنجانده شود.