سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید احمد سادات نوری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران,
حمیده خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدرضا لبافی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی و تولید ژنوتیب گندم مقاوم به شوری براساس صفات فیزیولو ژیکی طرحی در شرائط گلخانه در قالب فاکتوریل در پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد . تیمار های آزمایشی عبارت بودند از فاکتور شوری (A) دارای چهار غلظت صفر، ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۵۰mM کلرید سدیم (NaCl) و فاکتور ژنوتیپ (B) دارای ۸ ژنوتیپ گندم شامل : ۴ والد (Lermaroja ،Ho2 ،Sette Cerros و Cajema) و ۳ هیبرید (Cajema×Ho2 ،Cajema × Sette Cerros) و Cajema × Lermaroja) که حاصل تلاقی سه ژنوتیپ به نام های Ho2 ،Sette Cerros و Lermaroja (مقاومت متوسط به شوری ) با ژنوتیپ Cajema (مقاومت بالا به شوری) و شاهد حساس به شوری (Axona) بود . در طی این آزمایش صفات فیزیولو ژیک مورد بررسی شامل اندازه گیری غلظت سدیم ، پتاسیم، کلر و نسبت Na/K در برگ زیرین برگ پرچم بود . نتایج نشان دادکه در بین ژنوتیپ ها، از نظر انباشتگی سدیم ژنوتیپ Axona بیشترین و ژنوتیپ Cajema کمترین انباشتگی را در برگ دارا می باشد . در خصوص انباشتگی پتاسیم در مقایسه ای که بین ژنوتیپ ها صورت گرفت ژنوتیپ Axona بیشترین و هیبرید Cajema×Ho2 کمترین انباشتگی پتاسیم را در برگ نشان داد که این نتایج در سطح ۵ درصد معنی دار بود ند . از نظر میزان نسبت Na/K، هیبرید Cajema×Ho2 دارای بیشترین نسبت در سطح ۵ درصد بود و کمترین نسبت Na/K در ژنوتیپ Cajema مشاهده گردید. در رابطه با مقدار کلر، هیبرید Cajema×Ho2 دارای بیشترین انباشتگی کلر(که در سطح ۵ درصد معنی دار بود )و کمترین انباشتگی کلر در ژنوتیپ Cajema مشاهده گردید.