سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سمیرا کمالی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، گروه حسابداری، آبادان، ایران

چکیده:
هدف کلی این طرح شناسایی و رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی شرکتها بر تصمیم گیری سرمایه گذاران انفرادی در بازار سهام ایران است جامعه آماری پژوهش شامل تمام سرمایه گذاران انفرادی که در بازه ی زمانی منتهی به سال ۹۳ در بورس سهام دارند می باشد به دلیل گستردگی جامعه تعداد ۲۰۰ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب سپس با ابزار پرسشنامه ۳۰ سوالی با آلفای کرونباخ ۰/۸۵ داده های موردنظر جمع آوری و از طریق آزمونهای آماری اسپیرمن و فریدمن فرضیات که شاخص های (عوامل داخلی و خارجی) موثر بر تصمیم گیری افراد در خرید سهام می باشد تایید یا رد خواهد شد.