سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
ابراهیم وکیل یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه خواجه فینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
مسئله اقتصاد در کشور ما در دوره پس از انقلاب اسلامی دچار تحولات بسیاری قرار گرفته است که وقوع برخی از این تحولات در دنیا کم سابقهاست. از این جهت در شرایطی که نمی توان از الگوهای رایج اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه کشور استفاده کرد پیدا کردن راه حل های نو و ایدهپردازی از سوی صاحب نظران اقتصادی اهمیت پیدا میکند. نخستین بار ایده اقتصاد مقاومتی در ایران از سوی مقام معظم رهبری برای تبدیل تهدیداتغرب به فرصت هایی در جهت بهبود شرایط کشور مطرح شد و مطالعه بیشتر در این زمینه بر عهده خبرگان اقتصادی گذاشته شد. حال با توجه بهشرایط موجود بر آن شدیم که عوامل موثر بر پذیرش الگوهای اقتصاد مقاومتی شامل: سن، سطح تحصیلات، شغل افراد و جنسیت را رتبه بندی کنیماین تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و تحلیلی است . جامعه آماری مورد بررسی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه شهید بهشتی می باشد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان گر این مسئله است که پذیرش الگوهای اقتصاد مقاومتی درتمام ابعاد آن دارای عملکردی مطلوب و مثبت است اما باید فاصله مولفه های تحقیق تا نقطه ایده آل رعایت شود.