سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
آزاده اسماعیلی – کارشناس مدیریت بازرگانی ، دانشگاه کردستان
رضا زارعی – عضو هیات علمی حسابداری، دانشگاه کردستان
دلآرام دریایی – کارشناس حسابداری ، دانشگاه کردستان
صفا زارعی – کارشناس مالی، بیمه و حسابداری، دانشگاه هارتفورد

چکیده:
هدف از این مقاله بررسی و اولویت بندی شخصیت حسابرسان موفق با استفاده از صفات شخصیتی پنجعاملی کاستا و مک کریدی بوده است.روش پژوهش پیمایشی-توصیفی بوده و برای جمعآوری اطلاعات از یک پرسشنامه ماتریسی استفاده شده است. بخش اول پرسشنامه شاملاطلاعات توصیفی پاسخدهنده و بخش دوم پرسشنامه به گردآوری اظهارنظر مقایسهای پاسخدهنده نسبت به صفات شخصیتی یک حسابرس موفقپرداخته است. جامعه تحقیق شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بوده است که نمونه تحقیق به روش تصادفی از بین جامعه انتخاب و در نهایت با استفاده از تکنیک AHP صفات شخصیتی حسابرس موفق اولویت بندی شد. یافته های پژوهش نشان داد که شاخص برتر برای موفقیت در حرفه حسابرسی، شاخص باوجدان بودن است و شاخص آزردهگرایی کمترین احتمال موفقیت را در این حرفه دارد. همچنین در مجموع کل صفاتشخصیتی، بالاترین اولویت برای موفقیت حسابرسان شامل شایستگی، وظیفه شناسی و معاشرتی بودن تشخیص داده شد و صفات آسیب پذیری،اضطراب و افسردگی پایین ترین اولویت را در موفقیت حسابرسان داشتند.