سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یحیی صادقی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای

چکیده:

برنامه های کامپیوتری یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل داده ها در فیزیک میباشند . فراگیری وتحلیل داده های آزمایشگاهی وکنترل پیچیده فرایندهای فیزیکی وحل عددی مسائل به محققین برای تخمین رفتار وشبیه سازی وبرآورد پدیده های فیزیکی کمک میکند . در این پژوهش، محاسبه سریهای فوریه متفاوت یک درک ونمود تحلیلی در بسط سری فوریه داده های تجربی بدست میدهد . واز سوی دیگر یکی از اهداف پژوهشی، پیدا کردن روشی برای رفع بهینه نویز داده های تجربی آزمایشگاهی می باشد . موجک ها (Wavelets) توابعی ریاضی هستند که با استفاده از آن ها میتوان داده ها را به داده هایی با اجزای فرکانسی متفاوت تجزیه نمود .کاربرد تحلیل موجک (Wavelets Analysis)برای داده هائی که شامل ناپیوستگی های شدید و قله های تیز می باشند، بر روشهای معمول سنتی ، برتری دارد داده تبدیل شده با تبدیل موجک در فضای فرکانس حاوی اطلاعات مربوط به زمان نیز می باشد، و به این ترتیب قادر است تا بوضوح محل دقیق ناپیوست گی ها را نشان دهد که این مزیت از آن یک ابزار ممتاز در تحلیل داده ها می سازد . در این مقاله چگونگی عملکرد تحلیلهای بسط سری فوریه و موجک در رفع نویز داده های تجربی توکامک دماوند بررسی می شود .