سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم وصف پور – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، دپارتمان مه
ندا نریمانی – دانشجوی کارشناسی دپارتمان مهندسی مواد، مهندسی سرامیک
مهدی قاسمی کاکرودی – دانشجوی دکترای National school of industrial ceramic, Department of engineering, Limoges University, France
سعید بهجت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علم و مهندسی مواد

چکیده:

آندالوزیت (Al2SiO5) عضو گروه سیل یمانیت بوده ودر دماهای پایین به مولا یت تبدیل می شـود . در ایـن تحقیـق ، رفتار مولایت زایی آندالوزیت ایرانی در دیرگدازهای آندالوزیت و آندالوزیت – بوکسیت ( مولایت – ک ورانـدم ) و خواص مکانیکی دیرگدازهای مولایتی و مولایت – کوراندومی مورد بررسی قرار می گیـرد . تـاثیر پـارامتر دمـا بـر روی شکلگیری فازهای گوناگون بررسی شـده و بـرای تـشخیص فازهـای نهـایی از تکنیـک پـراش پرتـوایکس (XRD) استفاده شد . نتایج نشان دا دند که مولایت زایی در۱۳۰۰°C آ غاز شد ه و مقدار فاز مولایت با افزایش دمـا
افزایش می یابد و در ۱۵۵۰°C تمام آندالوزیت به فازمولایت تبدیل می شود . همچنین چگالی، تخلخـل ، اسـتحکام فشاری سرد و دیرگدازی تحت بار ) ) RUL اندازه گیری شدند .