سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا مسچیان – استادیار دانشگاه شهرکرد دانشگاه شهرکرد
مسعود کثیری – مربی دانشگاه آزاد نجف آباد
کرامت رفیعی – کارشناس ارشد مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

امروزه فرایند ذوب قطره ای (ESR) به منظور حذف ناخالصی ها و تصفیه فولادهـای آلیـاژی از جایگـاه ویـژه ایبرخوردار است . در این رابطه ترکیب سرباره مورد مصرف دارای اهمیت ویژه و بحرانی مـی باشـد . سـرباره ESRS2015 یکی از سربارهای مورد مصرف در فرآیند ذوب قطره ای فولادهای آلیاژی است که بر اساس سیستم سـه تایی CaO- Al2O3-CaF2 تولید میگردد . در تحقیق اخیر جهت تولیـد سـرباره ESR S2015 از سـرباره LDSF و مواد اولیه استفاده شد . در این راستا این سربار هها به همراه مواد اولیه به صورت مجزا بـه روش دقیـق علمـی تحـت
آنالیز عنصری کیفی و کمی XRF قرار گرفتند . سپس در جهت شناسایی انواع و میزان فازهای موجود از دسـتگاه XRD به همراه مواد اولیه در جهت رسیدن به آنالیز سـرباره LDSF استفاده گردید . سرباره ESR S2015 مخلـوط گردیدند و سپس در کوره القایی پیش ذوب شدند و در نهایت در جهت تکمیل واکنش ها و بالا بردن میزان کمی فاز مورد نظر تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند . میزان کمی فاز کمپلکس در نمونـه هـای سـاخته شـده و سـرباره ESR S2015 به روش علمی نسبت شیبها مورد بررسی قرار گرفت . مشاهده شـ د کـه بـا افـزایش زمـان عملیـات حرارتی و پیش ذوب، میزان کمی فاز مورد نظر افزایش مییابد .