سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهی مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پ
سیدعباس موسوی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهی مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پ
امیر امینی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهی مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پ

چکیده:

در این پژوهش غشاهای مختلفی به منظور جداسازی اکسیژن و نیتروژن از جنس اتیل وینیل استات ) (EVA ساخته شد .EVAدرصد وینیل استات میباشد . روش بکار گرفته شده برای تهیه غشای مورد ٢٨ و ١٨ بکار رفته برای این منظور داراینظر فرآیند تغییر فاز حرارتی بوده است . برای این منظور ابتدا محلولهائی با غلظتهای متفاوت از این پلیمرها در حلال مناسب نظیر کلروفرم تهیه گردیده و بعد از ریختهگری محلول به کمک تیغة راهنما، فیلمهای مناسبی از این پلیمرها تولید شد . فیلمهای حاصله از نظر عبوردهی و مورفولوژی مورد مطالعه قرار گرفتند . مورفولوژی غشاهای حاصل با استفاده از تصاویرSEM مشخص گردید و عبور گازهای اکسیژن و نیتروژن از آن مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمایشات نشانمیدهد که EVA با ١٨ درصد وینیل استات برای ساخت غشا به این روش مناسب نبوده و تمایل فراوانی به جمع شدن دارد . ولی در مقابل فیلم حاصل از EVA با ٢٨ درصد وینیل استات نتایج خوب و قابل قبولی را ارائه داده است