سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سالومه مسگری عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
زری پیرایش نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم ابرقویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زیارتعلی نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

با توجه به روند توسعه پرسلان های الکتر یکی سرام یکی و اهمیت ارتقاء خواص مکانیکی و الکتریکی این پرسلان ها، به عنوان مقره های ولتاژ متوسط و بالا، به سمت توسعه پرسلان های الکتریکی آلوم ینا یی حرکت شده است، اما تولید این پرسلان ها بسیا ر پرهزینه بوده و مقرون به صرفه نمی باشد، لذا جایگزینی پرسلان های الکتریکی آلومینایی توسط پرسلان های الکتریکی بوکس یتی، بسیار حائز اهمیت می باشد، بنابراین در این تحقیق امکان ساخت پرسلان های الکتریکی بوکسیتی با استفاده از مواد اول یه داخل ی مورد بررس ی قرار گرفت ه است . بدین منظور، با توجه به استانداردها ی پرسلان های الکتریکی IECC120-C130 که پرسلان های الکتر یکی بوکس یتی ن یز، در ا ین زمره قرار م ی گ یرند، مواد اول ی ه ای نظ ی ر بوکس یت
ایرانی، فلدسپار وکائولن با حداقل م یزان ناخالص ی ها نظ یر اکس ید آهن سه ظرف یت ی (Fe2O3) ، اکس یدهای قل ی ایی و قل ی ائی خاکی (Na2O,K2O,Li2O,…) ، د ولومیت و کربنات بار یم تجار ی به عنوان افزودن ی انتخاب شدند . به منظور خروج آب ها ی درون ساختاری و تثب یت فاز مطلوب، بوکس یت در محدوده دما یی ۱۳۰۰-۱۴۰۰ °C به مدت ی ک ال ی دو ساعت کلس ینه گردید . پس از آماده ساز ی مواد اول یه از نظر دانه بند ی، بدنه ها یی با درصدها یی مختلف از بوکس یت فرموله شده و تا رسیدن به مانده صفر رو ی الک مش ۲۳۰ ، بصورت ترساب هموژن و آماده شدند . بدنه ها با استفاده از روش پرس ن یمه خشک شکل داده شده و در محدوده دما یی ۱۲۰۰-۱۳۰۰ °C ز ینتر شدند . بعد از زینتر، خواص مکانیکی، فیزیکی و الکتریک ی بدنه ها مورد آزمون و بررس ی قرار گرفت . نتایج حاصل ، استحکام دی الکتر یکی معادل (۲۰-۲۴) kv/mm مقاومت و ی ژه حجم ی ۳ × ۱ ۰ ۱۴ T Ω m و استحکام مکان یکی ۱۲۰ Mpa ب یانگر امکان ساخت پرسلان ها ی الکتر یک ی بوکس یتی با خواص مطلوب فیزیکی، الکتریکی و مکانیکی بوده است .