سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
ذبیح الله درویش شفیقی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیر امور کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای
حسین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
مهدی کریم سریزدی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی و سنجش تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای استان قم و ارتباط این متغیر با مشخصات فردی کارکنان انجام شده است. روش تحقیق،توصیفی – استنباطی بوده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای – میدانی می باشد. در این راستا، برای سنجش تعهد سازمانی، از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی می یر و آلن و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای استان از میزان متوسط بیشتر است. همچنین یافته های این پژوهش نشان میدهد که بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سابقه خدمت با تعهد عاطفی و تعهد مستمر رابطه معناداری مشاهده نشد. علاوه براین، ارتباط بین میزان تحصیلات و تعهد سازمانی منفی و معنادار می باشد؛ نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین ابعاد تعهد سازمانی و میزان تحصیلات موید این امر است که بین تعهد عاطفی و مستمر با میزان تحصیلات رابطه معناداری ندارد. همچنین موید این امر است که بین تعهد عاطفی و مستمر با میزان تحصیلات رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین سن کارکنان و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.