سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، گروه برق دانشکدة مهندسی، دانشگاه فرد
رضا قاضی – استاد گروه برق گروه برق دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

اخیرا موضوع پایدار نگهداشتن نیروگاههـای بـادی در هنگـام ایجاد اخـتلال در شـبکه از اهمیـت بسـ یار زیـادی برخـوردار گشته است . در این مقاله ابتدا به طور مختصر به بررسی رفتار نیروگاههای بادی در هنگـام وقـوع خطـا یـا افـت ولتاژهـای ناگهانی پرداخته و سپس با ارائه معیاری بـرای مقایسـه میـزان پایداری، چگونگی تاثیر روشهای مختلف در بهبـود وضـعیت پایداری ژنراتور مورد بررسی قرار مـی گیـرد . روشـهای مـورد بررسی شامل تزریق تـوان راکتیـو، تغییـر مقـادیر مقاومـت و راکتانسهای روتور و استاتور، افزایش اینرسی و افزایش سختی محور توربین می باشد که در مرجع ] [ ۱ ارائه شده اند . علاوه بر روشهای مرجع فوق , روش کاهش راکتانس شبکه که در ایـن مقاله پیشنهاد مـی شـود از جم لـه روشـهای مـورد بررسـی خواهــد بــود . تمــامی روشــهای مــذکور توســط نــرم افــزار PSCAD/EMTDC شبیه سازی شده و در انتها مـورد مقایسـهقرار میگیرند . همچنین با بررسیهای انجام شده در ایـن مقالـه نتایجی متفاوت با مرجع مذکور بدست آمد و مشخص شد که برخی از موارد ارائه شده، منجر به ک اهش پایـداری دینـامیکی ژنراتور میگردند