سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش عباسی مقدم – دانشجوی دکتری مخابرات دانشگاه علم و صنعت ایران
زهره محدث –

چکیده:

کانال مخابراتی خطوط قدرت بدلیل انتخابگر فرکانس ۱ بـودن و پدیده های مخربی مانند چنـد مسـیری، نـویز، تضـعییف و اعوجــاج در انتقــال دیتــا مشــکلات زیــادی خواهنــد داشــت . بنابراین نیازمند اقداماتی جهت مقابله با این اثرات برای انتفال دیتای مطمئن خواهند بود . یکی از تکنیکهـای مناسـب بـرای این منظور COFDM 2 می باشد که به دلیل استفاده از چند زیر حامل و همچنین تکنیکهای تصحیح خطا، می تواند بر این مشکلات غلبه کند . در این مقاله به بررسی و شبیه سازی تکنیـک COFDM در خطوط قـدرت پرداختـه خواهـد شـد . در ایـن راسـتا اثـرات پارامترهای مختلف خطوط قدرت و سیسـتم COFDM در عملکرد سیستم مورد شبیه سازی و بررسی قرار گرفته اسـت . در این مقاله اثراتی مانند تاخیر، چند مسیری، کلمپ توان پیک و اثرات آنها بر COFDM شبیه سازی می شـود . نتـایج شـبیه سازی بیان می کند با افزایش تعداد زیر حاملها عملکرد بهبـود بسیار چشمگیری پیدا می کنـد . دیـده مـی شـود کـه تکنیـک ةOFDM هـم M-Ary کد شده حتی در مدولاسـیونهای فـازیعملکرد بسیار مناسبی را داراست .