سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان جعفریان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – ایران
مجید صنایع پسند – دانشکده فنی – دانشگاه تهران – ایران

چکیده:

در خطوط انتقال جبرانسازی شده , ترکیب موازی راکتـانس خازنی و مقاومت غیر خطی ناشی از حضـور ادوات حفـاظتی خازن سری که به منظور جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناگهانی بر روی خازن در حین خطاهـای اتصـال کوتـاه بکـار گرفتـه می شوند , مشکلات متعددی را بر عملکـرد صـحیح رلـه هـای دیستانس حفاظت خط در محاسبه امپـدانس و تخمـین مکـان وقوع خطا سبب می شوند . عمدة مشکلات حفاظتی خطوط جبرانسازی شده با خـازن سری در مواردی است که به دلیل بزرگ بودن مقاومت خطا یا فاصله زیاد مکان وقوع خطا از ابتـدای خـط , جریـان خطـا از- Metal Oxide Varistor ) ‘MOV ‘ آســتانه حفــاظتیعنصر حفاظتی خازن در مقابل اضافه ولتاژ ) کوچکتر باشد . در این موارد ‘MOV’ قادر به بای پس موثر خازن نخواهد بـود و
مسائل معکوس شدگی ولتاژ , معکوس شدن جریان , نوسـانات زیرسنکرون و ‘OverReach’ شدن رله اتفاق می افتد . در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی عملکـرد یـک رلـ هدیستانس معمولی به وقوع خطا در مکـان هـای مختلـف یـک خط انتقال جبرانسازی شده , ارائه شده است . بـه ایـن منظـورابتدا سیستمی مشتمل بر یک خط انتقـال بـه طـول ,۳۰۰ Kmخازنهای سری در دو انتهـای خـط و ادوات حفـاظتی خـازن ‘ سری در مقابل اضافه ولتاژ توسط نرم افـزار ‘ATP-EMTP مدل شده است و نتایج حاصل از شبیه سازی خطـا بـه عنـوان دیتای معتبر جهت محاسبه امپدانس اندازه گیـری شـده توسـط رله دیستانس معمولی در نـرم افـزار ‘Matlab’ اسـتفاده شـده است