سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
غلامرضا لطیفی – استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
امیر سویزی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای،گرایش مدیریت شهری

چکیده:
مشارکت مدنی از اساسی ترین مقوله های فرهنگ شهری است که در نتیجه ی آن مشارکت در توسعه شهری، بهبود کیفیت محل سکونت و توسعه شهری پایدار حاصل خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی و شناخت موانع فرهنگ مشارکت شهروندی و نهایتا ارائه ی راهبردهای پیشنهادی به منظور بروز فضای مطمئن مشارکتی با توجه به موانع شناسایی شده، می باشد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و به منظور جمع آوری اطلاعات نیز از روش مطالعه کتابخانه ای اسنادی و مطالعات میدانی استفاده شده است،ابزار اندازه گیری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه بوده وتحلیل آن نیز دردو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت شهروندان با مدیریت شهری تحت تاثیر عواملی چون رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، وجود حس مالکیت در شهروندان و آگاهی مردم از مسئولیت های خود در قبال سیستم مدیریت شهری، وجود حس تعلق اجتماعی،آگاهی شهروندان از ابعاد مشارکت و… قرار دارد. همچنین عواملی چون شفاف سازی عملکرد مدیران اجرایی، یکسان نگری و عدم تبعیض میان مناطق مختلف، ایجاد اعتماد متقابل از سوی مدیریت شهری به منظور جلب مشارکت شهروندان و رفع بدبینی نسبت به مدیریت شهری در نزد مردم در رابطه با جلب مشارکت، قانون گرایی مدیریت شهری، شفاف سازی کانال های ارتباطی، رعایت حقوق شهروندی و شهروندمداری سیستم مدیریت شهری، باعث بروز فضای مطمئن مشارکتی و نهادینه ساختن فرهنگ مشارکت مدنی خواهد شد.