سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا طلائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
فرزانه عظیمی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

نوع و تراکم پوشش گیاهی حواشی رودخانه ها از مهمترین ویژگی های آنها است و بعنوان یکی از ورودی های مهم در اعمال مدیریت این منابع محسوب شده و در نتیجه در تعیین روش های ساماندهی و احیا ء حواشی مورد توجه جدی قرار می گیرد . لذا شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حواشی رودخانه ها از اولین قدم های تعیین روش های مدیریت برمنابع آب سطحی در این استان می باشد . در این پژوهش بعد از اتخاب ۳۷۸ شاخه رودخانه و مسیل ، در مقیاس۲۵۰۰۰ :۱ برداشت های صحرائی انجام گرفت ه و داده های به دست آمده در قالب فایل اطلاعاتی ذخیره و به روش آمار کلاسیک و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت رودخانه ها و آبراهه ها براساس ویژگی های مختلف پوشش گیاهی طبقه بندی شده اند . رودخانه ها یی که دامنه ها و سواحل آنها دارای فرم رو یشی مشابه بوده اند در یک گروه قرار گرفت ند و با شماره یا کد مربوط به خود مشخص گردیده اند . رودخانه ها و مسیل ها از نظر پوشش گیاهی حواشی به ۴ گروه و ۸۱ زیر گروه تقسیم شده است . همچنین رودخانه ها براساس تراکم پوشش حواشی خود نیز به ۵ گروه طبقه بندی گردیده اند . پوشش گیاهی مرتعی و جنگلی در ۴۴ تیپ گیاهی و ۶ فرم رویشی اصلی گروه بندی شده اند . همچنین تیپ های گیاهی اصلی بستر و حواشی رودخانه ها و آبراهه ها با فرم رویشی آنها نیز تعیین شده است .