سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیل بازاری مقدم – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت
بابامخیر – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
علیرضا شناور ماسوله – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت
سمیه حقیقی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت

چکیده:

این تحقیق بر روی ۱۰ عدد مولد تاسماهی ایرانی ، صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر طی تکثیر بهاره ۱۳۸۶ در مجتمع تکثیرو بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی ( استان گیلان ) انجام گرفت . هدف از انجام این بررسی ، تعیین فون انگلی پوست ، آبشش و دستگاه گوارش مولدین تاسماهی ایرانی و نیز محاسبه درصد شیوع ، شدت آلودگی ، فراوانی و دومینانس انگلها بوده است . در این مطالعه پس از زیست سنجی مولدین اقدام به تهیه لامهای مرطوب از سطح پوست و جداسازی کامل آبشش ها نموده و نسبت به کالبد گشایی و بررسی حفره بطنی و خارج نمودن دستگاه گوارش اقدام شد . سپس بر اساس روشهای متداول ، انگلهای جداسازی شده ، شمارش ، تثبیت ورنگ آمیزی گردید ند . پس از اتمام آزمایشها ، بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Excel و SPSS استفاده شد .
در این مطالعه ، انگلی از پوست مولدین تاسماهی ایرانی جداسازی نگردید . در بررسی آبشش ها، ان گل Diplozoon sp.باشیوع ۱۰ درصد ومیانگین شدت ۱ ± ERRعدد ) برای اولین بار در ماهیان خاویاریایران گزارش گردید . از دستگاه گوارش نیز چهار گونه انگل بنامهای : کوکولانوس اسفرو سفالوس ( باشیوع ۱۰۰ درصد ومیانگین شدت ۲۳/۲ ± ۲۸/۷۴ عدد ) ، اسکریابینو پسولوس سمی آرماتوس ( باشیوع ۹۰ درصد ومیانگین شدت ۱۸/۸ ± ۱۳/۸۶ عدد ) ، لپتورینکوئیدس پلاژی سفالوس ( با شیوع ۴۰ درصد و میانگین شدت ۱/۵ ± ۰/۵۸عدد ) و اوبوتریوم آسیپنزرینوم ( باشیوع ۴۰ درصد و میانگین شدت ۱/۵ ± ۰/۵۸٫ عدد ) جدا گردیددر مطالعه حاضر، شایعترین انگلهای جدا شده از دستگاه گوارش مولدین تاسماهی ایرانی ، نماتود کوکولانوس اسفروسفالوس و پس از آن ترماتود اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس بوده که بیش از ۹۶/۸۶ درصد جمعیت انگلی را شامل می شدند .