سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم بروشکه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام
احمد نجفی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

چکیده:

آب بعنوان یکی از عناصر طبیعت نقشی ارزنده در تداوم و استمرار حیات و توسه همه جنبه اقتصادی و اجتماعی ایفا می نماید، در کشور ایران بدلیل حاکمیت اقلیم خشک و نیمه خشک تامین آب و شیوه های استحصال آن همواره مورد توجه بوده و نمونه بارز آن احداث قنات هایی با طول ده ها کیلومتر در مناطق خشک و انتقال آب به شریان های حیاتی می باشد.
بررسی ها نشان می دهد که وسعت آبرفتهای کواترنری اعم از آبرفتهای قدیم، آبرفت های جدید، رسوبات رودخانه ای و مخروط افکنه ای بالغ بر ۷۶۵۷۷۷ هکتار است که بخش قابل ملاحظه ای از آبرفت ها در مسیر جریان رودخانه های دائمی نبوده لذا بهره گیری از آب مسیل ها و خشک رودها در مناطق مستعد می تواند یک تحول اساسی را در بیشتر مناطق استان بوجود آورد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را بهبود بخشد. در این مقاله عرصه های مناسب بهره وری از سیلاب با بررسی های کتابخانه ای و کنترل صحرایی اطلاعات در محدوده نهشته های کواترنری در گستره استان آذربایجان غربی شناسایی گردید و نتایج نشان داد در ۲۵ مکان از استان، عرصه های مناسب برای بهره وری از سیلاب وجود دارد که با لحاظ شاخص های وضعییت سیل خیزی، شیب عرصه و ضخامت آبرفت در سه اولویت طبقه بندی شده اند، عرصه های با اولویت اول ۲۵۷۶۸ هکتار، عرصه های با اولویت دوم ۱۳۲۹۷ هکتار و درعرصه با اولویت سوم ۳۲۸۹ هکتاررا شامل می شود.