سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر ربانی فرد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی پارامترهای اندازه دانه در طول رودخانه فرومد- که دارای بستر گراولی است- نشاندهنده ٢ انقطاع (ناپیوستگی) در پیوستگی رسوبی میباشد. اولین انقطاع، حدود ٦ کیلومتر پایینتر از محل برداشت اولین نمونه رخ داده و مربوط به تغییر ناگهانی شیب بستر و ورود رسوبات جانبی از یک شاخه فرعی می باشد.این رخداد باعث تغییر در بافت رسوبی کف کانال و ایجاد یک پیوستگی رسوبی مجزا (پیوستگی شماره ٢) از قسمت بالادست (پیوستگی شماره ١) شده است. ۵/۱کیلومتر پایینتر از محل اولین ناپیوستگی، ورود یک شاخه فرعی در محلروستای منیدر مجددا بافت رسوبی را تغییر داده و پیوستگی رسوبی جدیدی را (پیوستگی شماره ٣) بهوجود آورده است. بررسی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات در طول این ٣ پیوستگی نشان می دهد که تغییر در سرعت وقدرت جریان- که از تغییرات شیب بستر ناشی شده است- باعث حمل انتخابی رسوبات و ایجاد جورشدگی هیدرولیکی در آنها شده و بهعنوان فاکتور اصلی و کنترل کننده روند ریزشوندگی به طرف پاییندست عمل نموده است.