سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا طاطیان – دانشجوی دکتری منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
رضا تمرتاش – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آسیه سراجیان – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

توسعه کشاورزی و صنعتی با ایجاد انواع مختلف آلودگی در اجزاء اصلی محیط زیست یعنی خاک، آب و هوا همراه بوده است. همچنین بشر به منظور کسب منافع اقتصادی بیشتر، از یک سو به استفاده روزافزون از سموم و کودهای شیمیایی رو آورده و از طرف دیگر، در راستای دستیابی به توسعه صنعتی، با دفع زباله های شیمیایی و پساب های صنعتی کارخانجات به محیط های طبیعی، به آلودگی آن ها اقدام نموده است. استان مازندران نیزکهبه دلیل دارا بودن شرایط محیطی مناسب از قطب های مهم کشاورزی کشور محسوب شده و در معرض توسعه صنایع گوناگون قرار داشته، به تدریج با انواع این آلودگی ها مواجه گردیده است. بنابراین، نظر به اهمیت شناخت عوامل آلاینده به منظور مدیریت صحیح آن ها و حفظ منابع طبیعی به خصوص خاک، تحقیق حاضر به شناسایی این عوامل در این استان پراخته است. نتایج نشان داد که مصرف رو به رشد کودهای شیمیایی و استفاده از انواع مختلف سموم کشاورزی در اراضی زراعی این استان به عنوان یک خطر جدی در جهت ایجاد آلودگی به شمار می روند. از طرف دیگر پساب های صنعتی و شهری به دلیل ایجاد تغییرات محسوس در خاک دارای خطر بالایی بوده که در صورت عدم توجه در دراز مدت اثرات نامطلوبی را بر چرخه حیات در این منطقه وارد خواهد نمود.