سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهروز شناور – کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه بیرجند
محمد مهدی خطیب – دکترای تکتونیک، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
دکتر محمد محجل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی پدیده خمیدگی لایه ها یا فابریک های صفحه ای سنگ در خلال عملکرد گسل ها یا سطوح لغزش مختلف تحت عنوان ساختارهای پهلودار (Flanking Structures or Flanking Folds) در مقیاسهای گوناگون می تواند به عنوان ابزاری جانبی مفید، در تحلیل کینماتیکی پهنه های برشی به کار رود، این گونه ساختارها می توانند در سیستم های برشی ساده تا محض درون واحدهای سنگی مختلف شکل گرفته و تکامل یابند و بر اساس شدت دگرشکلی، فرم های خاصی را پدید آورند. در نهایت کلیه ساختارهای پهلودار ایجاد شد را در سه گروه اصلی یعنی۱- نوعa، ۲- نوع s و ۳- نوعn یا Shear band ها می توان جای داد. تحلیل ساختاری منطقه گرونگ ر ۶۰km غرب بیرجند نشان داد که این گونه ساختارها در این ناحیه از تکامل قابل ملاتحظه ای برخوردار می باشند، به طوری که تقریبا از هر سه نوع این ساختار در منطقه مشاهده می شود. نتیجه بررسی این ساختارها نشان داد که بیشتر ساختارهای مورد مطالعه در پهنه های برشی راستگرد، تحت سیستم برش ساده پدید آمده اند که با سیستم برشی حاکم بر کل ناحیه در محل برخورد چهنه لوت و سیستان تطابق دارد.