سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا فرجادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل فرهنگ دوست – دانشیار، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تنش های پسماند در جوشکاری به دلیل توزیع غیر یکنواخت کرنش های پلاستیک و حرارتی بوجود می آید.در این مقاله توزیع تنش های پسماند طولی و عرضی در نقاط مختلف از یک سازه آلومینیومی H شکل و یک سازه با مقطع مربعی ، ازهمان جنس ، به روش المان محدود و توسط نرم افزار ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مقایسه ای بین مقادیر بدست آمده برای تنش های پسماند در طول و عرض جوش انجام شده که شدت و ضعف این تنش ها و توزیع آنها را در نقاط مختلف جوش را نشان می دهد .جوشکاری به روش قوس به همراه گاز محافظ و الکترود فلزی انجام شده است . در جوشکاری، به جای جریان پیوسته ، از جریان متناوب با فرکانس ۳۲ هرتز استفاده شده است.