سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کمیل کیهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ته
محمود ترابی انگجی – دانشیار گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران.
سجاد افشاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
علیرضا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ته

چکیده:

در این مقاله با ارائه و حل یک مدل ریاضی، به بررسی انتقال جرم درون کره های غیر صلب با در نظرگرفتن چرخش های درونی پرداخته شده است. انواع مدلهای ارائه شده برای انتقال جرم در قطرات کروی و معادلات مربوط به رشد قطرات بررسی شده و از مقاومت فاز پیوسته در اطراف کره صرف نظر نشده است. به این ترتیب با فرضیات فوق، معادله دیفرانسیل حاکم در مختصات کروی، با اضافه شدن ترم سرعت در صورت معادله و همچنین تغییراتی در شرایط مرزی، به دست می آید. معادله دیفرانسیل حاکم در مختصات کروی با شرایط مرزی مشخص شده به کمک روش تفکیک متغیرها حل شده و نهایتا معادلات مناسب جهت محاسبه میزان انتقال جرم، راندمان و ضرایب انتقال جرم به دست آمده است.