سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پولادک – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
سید حبیبی موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقاله حاضر در خصوص محاسبه پارامترهای رسوب و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار شارک در شبکه آبیاری و زهکشی دعبل خزاعی است. شرکت دعبل خزاعی در ۲۵ کیلومتری اهواز واقع شده و از رودخانه کارون جهت تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی آن استفاده می شود. در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات مربوط به ذسوب و آب مصرفی و هیدرولیک شبکه و سایر آمار و ارقام لازم با استفاده از نرم افزار شارک، مدل ریاضی شبکه ساخته شد، شارک نرم افزاری است یک بعدی که جهت تجزیه و تحلیل رسوب در شبکه های آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. با دریافت خروجی های نرم افزار یاد شده مقدار حجم رسوب ته نشین شده در شبکه در طول دوره تحقیق (از مهر ماه ۱۳۸۶ لغایت فروردین ماه ۱۳۸۷) ۱۳۸۴۵/۱ متر مکعب برآورد گردید که بیشترین مقدار در آذرماه ۸۶ به مقدار ۷۷۱۷/۰۲ مترمکعب بود که این کمیت مربوط به غلظت متوسط سیستم به اندازه ۱۸۶۷/۵ میلی گرم در لیتر و دبی سیستم به مقدار ۳/۹۹۲ مترمکعب در ثانیه مربوط می شود. بیشترین عمق های رسوب در کانال KMCL (چپ) ۱۳۹ میلی متر و در کانال KMCR (راست) ۱۱۳ میلی متر و در کانال KIC (صنعت) ۴۴ میلی متر در طول ماه های تحقیق برآورد گردیدد.