سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
شهرام حیدری – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
سحر درستی – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از خطوط لوله جریان دو فازی یک روش معمول در صنعت نفت امروزه است . جریان توا م نفت و گاز که به طور همزمان در خطوط لوله در جریان هستند تحت شرایط خاصی در حالت ناپایدار قرار میگیرد . تجزیه و تحلیل چنین جریان دو فازی برای ت عیین پارامتر های مهم جریان دوفازی مانند افت فشار ، میزان مایع تجمع یافته ، نرخ حجمی جریان گازها به منظور تعیین ان دازه و حجم جدا کننده در انتهای خط لوله و تعیین شرایط عملیاتی مطم ئن در طراحی خط لوله بسیار مهم است . برای تحلیل جریان دو فازی ناپا یدار لازم است خصوصیاتفیزیکی و شرایط عملیاتی جریان پایداری که اح ی ا ن اّ قبل از شرو ع پدیده نا پایداری در سیستم حکم فرما بوده است را داشته باشیم . مدل سازی جریان دو فازی نا پایدار با نوشتن معادلات اساسی پایستگی جرم ، اندازه حرکت و انرژی برای هر دو فاز گاز ومایع شروع میشود . در فرمولاسیون مدل با چند معادله دیفرانسیل جزیی مواجه میشویم که حل همزمان انها در حال
حاضر به هیچ وجه ممکن نیست و لا زم است یک سری فرضیات ساده کننده برای کاهش این معادلات ارا ئه شود . بنا بر این در فرمولاسیون این مدل از چند فرض ساده کننده استفاده شده که تاثیر ویژه ای در ساده سازی محاسبات داشته اند . حال هدف از انجام این کار ارائ ه یک مدل تحلیلی جهت برسی رفتار خطوط لوله جر یان دو فازی گاز و مایع در حالت نا پایدار است بطوری که ضمن تشخیص نوع الگوی جریان بتواند پارامترهای میزان افت فشار ،میزان مایع تجمع یافتهودبی حجمی فازهای مایع و گازرا پیشگویی کند