سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن ایکانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی
فرشته گل محمد – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی
سوسن روشن ضمیر – دانشگاه علم وصنعت ایران، پژوهشکده سبز

چکیده:

در این تحقیق، مدلسازی تقطیر- استخراج همزمان ١ بعنوان روشی متداول برای پیش تغلیظ و آماده سازی نمونه های آبی در زمینه جداسازی و شناسایی اجزاء مؤثره گیاه گل سرخ ٢ مدنظر قرار گرفته است. اجزاء مؤثره گیاهی فازهای آبی مجاور اسان سهای اولیه ٣ و ثانویه ٤ گل سرخ مورد شناسایی قرارگرفته و ماده مؤثره غالب، ٢-فنیل اتانول وبترتیب بامقادیر۸۴/۲۲ و ۹۱/۴۹درصد مشخص گردید. آزمایشهای تقطیر- استخراج همزمان بامحلولآبی ٢- فنیل اتانول و با استفاده ازحلا لهای مختلفی چون نرمال- بوتیل استات، ایزوبوتانول، ٢- اتیل هگزانول و نرمال- هگزان انجام گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده بالاترین قابلیت استخراجی برای حلال نرمال- بوتیل استات میباشد. همچنین داده های تجربی حاصله برای نرمال- بوتیل استات با مدل ریاضیPollien و Chaintreau مقایسه گردید. نتایج نشان دهنده تطبیق بسیار مناسب داده های تجربی و مدل است.