سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد دادوندکوهی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
حسن نادری – پژوهشگاه نفت

چکیده:

مخروطی شدن عاملی است که سبب محدود کردن دبی تولید نفت از چاه می گردد. مطالعه پدیده مخروطی شدن در مطالعات جامع مخزن و مدلسازی کل مخزن مورد توجه و بررسی قرار می گیرد؛ در این پژوهش برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بالای مطالعه مخزن، مدل ساده ای برای یک چاه بر اساس مشخصات آن و حرکت جریان به سمت چاه، ارائه گردیده است تا بتواند با سرعت بیشتر و هزینه کمتر این پدیده را مورد مطالعه قرار دهد. در این مقاله با مدلسازی این پدیده بر اساس روشIMPES (Implicit Pressure & Explicit Saturation)این نتایج حاصل شد که دبی تولید نفت نقش اصلی را درتولید آب بازی می کند. و آنالیز حساسیت بر روی تخلخل شکاف و ماتریکس نشان داد که زمان میان شکنی به تخلخل شکاف و برش آب به تخلخل ماتریکس بیشتر حساس است؛ همچنین با انجام آنالیز حساسیت برروی تراوایی شکاف و ماتریکس مشخص شد که زمان میان شکنی به تراوایی عمودی و افقی شکاف و برش آب به تراوایی افقی شکاف بیشتر حساس می باشد. نتایج این مدلسازی با نتایج حاصل از مطالعه جامع مخزن با CMG مقایسه گریده است.