سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه شهابی – دان شآموخته کارشناسی آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نیاز انسان به آب باعث شده است تا اکثر تمدن های بشری در کنار رودخانه ها شکل گیرند . توسعه شهرنشینی و اجرای طرح های عمرانی در حریم و بستر رودخانه ، سبب برهم خوردن رژیم متعادل و پایدار رودخانه و وارد شدن خسارات جبران ناپذیری گرد یده است .یکی از مهم ترین این خطرات , طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل می باشد . بنابراین شناخت رفتار رودخانه و انجام فعالیت های سازگار با طبیعت رودخانه و اعمال اقدامات مدیریتی مناسب جهت کاهش خسارات جانی و مالی سیلاب و اثرات نامطلوب ناشی از آن، از مهم ترین دغد غه ها ی مهندسین درگیر در این رشتهبوده است . بدون شناخت خصوصیات فیزیکی، هیدرولوژیکی و هیدرولیکی پدیده ی سیل، مهار آن غیرممکن است . اقدامات مدیریتی که به این منظور انجام می شود را می توان در دو بخش اقدامات سازه ای و غیر سازه ای و یا تلفیقی از این دو تقسیم بندی کرد .در نهایت برای ارائه مناسب ترین و کامل ترین راه حل باید به هر دو روش سازه ای و غیرسازه ای توجه داشت. در تحقیق حاضر به منظور کاهش خسارات سیل در رودخانه زیارت گرگان به تحلیل وضعیت جریان و تعیین خطر سیل زایی در آن با استفاده از نرم افزارHec-Ras به کمک ۴۰ مقطع از رودخانه پرداخته شده است.پس از تحلیل جریان مشاهده گردید که تا دبی های کمتر از ۲۵ مترمکعب بر ثانیه تاثیر پل های احداث شده بر روی این رودخانه ناچیر و برای دبی های بزرگتر , تاثیر پل ها بر روی جریان برگشت آب محسوس می باشد