سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد برزگری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول
جعفر قاسمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول
کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول

چکیده:

سویا با ۲۰ درصد روغن و ۳۵ درصد پروتئین یکی از مهمترین گیاهان تولید کننده روغن وکنجاله محسوب می شود . این گیاه علاوه بر مصرف، سایر فرآورده های آن، نقش مهمی در تثبیت بیولوژیک ازت دارد . توانمندی ریزوبیوم های همزیست با ریشه سویا در تثبیت بیولوژیک ازت از ویژگیهای بسیارمطلوب این گیاه می باشد . ویرسما وروف(۱۹۹۳) با بررسی اثر تلقیح بذر سویا باب باکتری Bradyrhizobium japonicum افزایش معنی داری در عملکرد دانه،وزن دانه و تجمع ازت در گیاه گزارش نمودند . کود ازت به میزان ۱۶۸ کیلو گرم در هکتار نسبت به تلقیح، وزن دانه و تجمع ازت در دانه را افزایش داد . تعداد گرههای ریشهای و وزن خشک آن با میزان نیترات خاک در هنگام کاشت رابطه منفی داشت . همچنین میزان تثبیت ازت، افزایش نسبی عملکرد دانه و تجمع ازت در دانه با میزان نیترات خاک در موقع برداشت رابطه معکوس داشت . برگرسن و همکاران (۱) با انجام مطالعاتی برروی تثبیت ازت در خلال رشد رویشی سویا گزارش نمودند که در دوره رشد سویا از مرحلة سبز شدن تا ۱۰۸ روز بعد، تثبیت و تجمع ازت در اندام های رویشی گیاه افزایش یافت و سپس متوقف گردید . تجمع ازت در دانه ها تا ۱۲۵ روز بعد از سبز شدن ادامه
یافت . جامپیون و همکاران (۲) در تحقیقات خود در مورد واکنش سویابه تلقیح با نژادهای مؤثر و غیر مؤثر Bradyrhizobium japonicum به این نتیجه رسیدند که بیشتر گره ها در ریشه بوسیله سویه مؤثر تشکیل شده بود . در حالتی که تعداد باکتری غیر مؤثر نسبت به سویه مؤثر ۱۰ به یک بود و ۵۰ درصد گره ها براثر سویه غیر مؤثر باکتری تشکیل شده بود، کاهش معنی داری در وزن خشک و میزان ازت کل گیاه مشاهده گردید . در این بررسی گره های تشکیل شده بوسیله سویه مؤثر بزرگتر بودند و این افزایش در اندازه، نشان دهنده این است که مواد فتوسنتزی بیشتری برای سویههای مؤثر باکتری ارسال می شود .