سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ندری پری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت
مهدی کاکاوندی –
روح اله نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

جوتیس بصن هین اه ستم هوشمند در چاه یازمند شبیه سازی قبل از نصب سیستم ها می باشد که درچاه های کامینگل این شبیه سازی جهت باز کردن یا بستن یا به صورت جزئی بستن زون ها بر اساس عملکرد آن ها نسبت به چاه ها یا لایه های تکمیل شده دیگر در شبکه تولید سطحی انجام می شود. این مطالعه به شبیه سازی شیر های کنترل ورودیICVs در چاه های کامینگل می پردازد. کنترل این شیرها بر اساس شرایط چاه و مخزن منجر به افزایش تولید نفت و ضریب بازیافت از شبکه تولید سطحی می شود. در این مطالعه نرم افزار ۱۰۰ ECLIPSE برای شبیه سازی مخزن و نشان دادن عملکرد آن استفاده می شود. نرم افزارv9. Prosper جهت شبیه سازی هر چاه و نرم افزار GAP v6. 4 جهت شبیه سازی شبکه تولید سطحی به کار برده می شود. نرم افزار Resolve به عنوان لینک بین نرم افزار های GAP و ECLIPSE می باشد. در نهایت مقایسه ای بین تکمیل چاه به روش هوشمند و غیر هوشمند در این میدان انجام شده است.