سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مصطفی حسنی – معاون تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی
منیره رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجزیه شیمی

چکیده:
زمینه و هدف: یکی از پیامدهای وارد شدن فاضلاب های بهداشتی و غیر صنعتی به محیط زیست آلوده ساختن آن میباشد که با احداث تصفیه خانه های فاضلاب به تنهایی نگرانی زیست محیطی را برطرف نمی کند بلکه برای رسیدن به استاندارد های مطلوب زیست محیطی باید عملکرد این تصفیه خانه ها مدام تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرند،لذا هدف از این مطالعه بررسی بررسی و مطالعه تاثیرات دئودورانت بر BOD و COD و PH پساب تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) می باشد.روش بررسی این مطالعه ازنوع توصیفی-مقطعی می باشدکه با همکاری درواحدآزمایشگاه شیمی فیزیک تصفیه خانه آب فرودگاه امام خمینی (ره) و آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست(آزمایشگاه آسا) در طی سه مرحله به انجام رسید.یافته هابیشترین میزان COD خروجی درصورت وجود دئودورانت برابر با( mg/l)70 و کمترین آن ( mg/l)56 میباشد .بحث ونتیجه گیریدر صورت وجود ماده ضدعفونی کننده دئودورانت و عدم وجود دئودورانت ، می توان به این نتیجه رسید که وجود دئودورانت باعث بالابردن COD ,BOD وPH می گردد و کارآیی عمل تصفیه را کاهش می دهد.