سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صمد مبصر – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهالو بذر

چکیده:

به منظور ارزیابی دقیق وا قعی میزان سبز شدن و عملکرد مزرعه ای با استفاده از آزمون های آزمایشگاه قبل از کاشت، ۸ هیبرید سورگوم علوفه ای انخاب شدند آزمون های آزمایشگکاهی مربوط به کیفیت و قدرت رویش ویگور بذر شامل درصد جوانه زنی تعداد گیاهچه های غیر عادی وزن تر گیاهچه وزن خشک گیاهچه سرعت جوانه زنی آزمون تسریع پیری و آزمون سرما در مورد بذر هر هیبرید ور در قالب طرح کامل تصفادی با ۴ تکرار انجام گردید.