سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
ناصر کیائی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهمن میرزاخانی – استادیاردانشگاه اراک
صادق معینی فر – استادیاردانشگاه ازاداهواز

چکیده:
علت درصدبالایی ازشکست های قطعات صنعتی خستگی است که دربیشترموارد غیرقابل پیش بینی است دراین تحقیق تاثیرعملیات حرارتی های مختلف بررفتارخستگی الیاژ AA 6066 موردبررسی ازمایشگاهی قرارگرفته است بدینمنظور تاثیردمای انحلالی و زمان پیرسازی برسختی و طول عمرخستگی الیاژ بررسی گردید نتایج نشان داد که عملیات حرارتی رسوب سختی یک عملیات حرارتی مناسب برای بالا بردن سختی و استحکام خستگی الیاژ است بالاترین میزان سختی ۱۲۵/۹HV و بیشترین عمرخستگی ۷۳۶۶۹۵ دردمای انحلالی ۵۲۰ درجه سانتیگراد و ۱ساعت و دمای پیرسختی ۱ه۸۰درجه سانتیگراد و زمان ۸ساعت بدست آمد همچنین سطوح شکست خستگی توسط میکروسکوپ الکترونی موردبررسی قرارگرفت