سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید مر – استاد بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
محمدعلی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مطالعه یمیانبارهای سیال در کانی های شفاف روش مطالعاتی سودمندی در تعیین منشٱ و شناخت ترکیب سیال کانه زایی اولیه است. در این مقاله با استفاده از این رهیافت، سعی شده است شرایط محلول کانه زای اولیه مسئول کانه زائی فلوریت پیناوند و همچنین دمای تشکیل آن بررسی شود. در این راستا ۱۲ نمونه از کانسار انتخاب و مطالعات دماسنجی بر روی آنها صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که احتمالاً در تشکیل کانسار پیناوند دست کم ۲و حداکثر ۳ رخداد کانه زایی روی داده است. نمودار درصد فراوانی دمای همگن شدگی گروه های دمایی ۱۴۰-۱۰۰، ۲۱۰-۱۹۰ و ۳۴۰-۲۵۰ درجه ی سانتیگراد را نشان می دهد. نمودار شوری، فراوانی بیشتری را در شوری های ۱۷-۱۵، ۲۱-۱۹ و ۲۳ درصد وزنی NaCl به نمایش می گذارد. PH این سیال ها در حد خنثی بین ۷-۶ بوده و نسبت Na/K رابطه ی بسیار نزدیکی را با آب هاب آتشفشانی نشان می دهد.