سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شکوفه قصوری –

چکیده:

خانوار به عنوان کوچک ترین اج تماعی که انسان ها تشکیل می دهند دارای ویژگی های خاصی است که بر مبنای همین ویژگی ها مصرف او از کالاهای مختلف شکل می گیرد . از نیازهای اولیه انسان ایجاد گرما و استفاده از سوخت برای پخت و پز است . پس از آن نیاز به روشنایی مطرح می گردد و با توجه به پیشرفت جوامع استفاده از انواع وسایل جهت تسهیل زندگی مطرح می شود که تمامی اینها نیاز به انرژی را در ذهن تداعی می کند . هدف از این تحقیق، بررسی ترکیب و الگوی مصرف انرژی در خانوارهای مناطق شهری و روستایی و مقایسه آن با هم و چگونگی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در الگوی مص رف انرژی خانوارها در کشور و در نهایت نتایج وپیشنهادات لازم برای کارایی و بهره مندی مصرف انرژی خانوارها در کشور و سیاست گذاری صحیح برای بهینه شدن الگوی مصرف خانوار می باشد . این تحقیق در شش فصل تهیه شده است :
در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق به تعریف مسأله، هدف، فرضیه، روش و ساختار تحقیق پرداخته شده است .
در فصل دوم مروری برکارهای انجام شده در ایران و سایر کشورها داریم که د ر این فصل هشت تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .
در فصول سوم و چهارم تحلیلی بر مصرف انرژی در دو مقطع زمانی ٥٧ـ١٣٥٠ و ٧٨ـ ١٣٥٨ را داریم که در این دو فصل ابتدا در دو منطقه روستایی وشهری مصرف خانوارها از چند جهت بررسی گردید :
ـ سهم مصرف انواع حامل های انرژی در سبد هزینه خانوار
ـ نسبت سبد انرژی به سبد هزینه کل خانوار
ـ تغییرات مصرف نسبت به قیمت
ـ چگونگی تغییر اقلام سبد انرژی نسبت به تغییرات رفاهی خانوار
ـ چگونگی تغییرات هزینه انرژی خانوار در ارتباط با وسعت خانوار
ودر نهایت در پایان هر فصل به مقایسه این دو منطقه پرداخته شده است . در فصل پنجم مدل مورد برآورد قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات را داریم . از جمله عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی خانوارها که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته می توان به درآمد خانوار، قیمت سبد انرژی و وسعت خانوار اشاره کرد . میزان تأثیر هر یک از این عوامل در دو منطقه شهری و روستایی با استفاده از روش اقتصاد سنجی مورد بررسی ق رار گرفته و در نهایت نتیجه گیری شده است که تنها عاملی که دولت می تواند به وسیله آن مصرف انرژی خانوارها را کنترل کند قیمت سبد انرژی است . وبا توجه به اینکه در این تحقیق هشت حامل در سبد انرژی تعریف شده است میزان تأثیر هر یک از حامل ها بر قیمت سبد نیز مورد بررسی قرار گرفت .