سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بابایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عظیم خزایی – مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد,
امیر عشقی – مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
ملیحه همایونی فر – ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه آماره های مختلف پایداری در تعیین سازگاری عمومی لاین های امیدبخش سویا آزمایشی با ١٢ لاین خالص از سه ترکیب Hobbit x ،Will. x Columbus ،Williams x Hobbit Clark و دو رقم تجارتی ویلیامز و کلارک در سه منطقه بمدت دو سال زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراگردید. پس از انجام آزمون بارتلت و تجزیه واریانس مر کب، جهت تعیین اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و میزان پایداری ژنوتیپ ها ی مورد بررسی از روش های آماری ابرهارت و راسل، رومر، فرانسیس و کاننبرگ، ریک، شوکلا، فنیلی و ویل کینسون، یائو و هامبلین و روش غیر پارامتریک ر نک استفاده گردید . نتایج آزمایش نشان داد : براساس روش ابرهارت و راسل رقم ویلیامز ، ژنوتیپ های شماره ۴، ۵، ۸ نیتروژنرکیب Will. x Columbus و شماره ۱۰، ۱۲ از ترکیب Clark Hobbit x براساس روش شوکلا و یائووهامبلین ژنوتیپ ها ی ۴، ۵ و ۸ از تر کیب Will. X Columbus جزء پایدارترین ژنوتیپ ها بودند. برمبنای روش رومر و فرانسیس و کاننبرگ ژنوتیپ شماره ١ از ترکیب Will. x Hobbit و رقم ویلیامز، برمبنای روش ریک ژنوتیپ شماره ۵، ۸ بعنوان پایدارترین ژنوتیپ بر مبنای روش فنیلی و ویل کینسون ، ژنوتیپ ٣ از ترکیب Will. x Hobbit ژنوتیپ ها ی ۴، ۵ و ۱۰ از ترکیب Will. x Columbus ژنوتیپ ١٢ ترکیب از Hobbit x Clark و رقم کلارک جزء پایدارترین ژنوتیپ ها بودند . براساس روش غیر پارامتریک رنک نیز ژنوتیپ های ۴، ۵، ۸ و رقم ویلیامز جزء پایدارترین ژنوتیپ ها بودند . بطور کلی رقم ویلیامز و ژنوتیپ ها ی ۴، ۵، ۸ از ترکیب Will. x Columbus بر مبنای اغلب روش های بکار رفته جزء ژنوتیپ ها ی پایدار بودند.