سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

یزدانی – کارشناس سازه های دریایی موسسه مهندسین مشاور ساحل
ترکی – کارشناس سازه های دریایی موسسه مهندسین مشاور ساحل
شفیعی فر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس موسسه مهندسین مشاور ساحل
حسین نژاد – مدیر پروژه های دریائی موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

در ساز ه های دریایی نظیر مو ج شکنها محدودیتهای تأمین سنگ ( بعنوان جزء اساسی تشکیل دهنده سازه و محافظ آن در برابر امواج )، همواره از نقطه نظر دسترسی و نیز انتقال آنها به محل مورد نظر مطرح بوده است . در این راستا از بلوکهای پیش ساخته بتنی بعنوان روشی برای رفع محدودی تهای ذکر شده استفاده می شود. در ساخت موج شکن انتخاب نوع بلوکهای بتنی، به نوع کاربری موج شکن ، شیب بدنه، شرایط موج محل ، امکانات ساخت و اجراء ، هزینه اجراء و نیز نظر طراح بستگی دارد . از این میان بلوک آنتی فر بدلیل سهولت ساخت، کاهش تلفات حین ساخت ، دپو و اجرا ، سهولت نصب و نیز پایداری مناسب در برابر امواج ، در سالهای اخیر مکرراً در موج شکن های بزرگ استفاده شده است. مشخصات و تناسبات هندسی یکسان بلوکهای آنتی فر، موجب می شود که چگونگی الگوی چیدمان این بلوکها در لا یه آرمور عاملی تعیین کننده برای دستیابی به رفتار بهینه بلوکهای لایه آرمور در برابر امواج باشد . وجه تمایز تکنیکهای مختلف چیدمان، میزان تخلخل توده، زبری سطح و همچنین میزان درگیری داخلی آرمورها با یکدیگر میباشد. در این مقاله سعی گردیده تا با بررسی عوامل فوق ، مناسبترین الگوی چیدمان برای بهره گیری از آنتی فرها در لایه آرمور موج شکنهای با شیب تند، ارائه گردد . در این راستا پس از ارائه مشخصات هندسی و مبانی طراحی آنتی فر، با استفاده از نتایج مدل سازی فیزیکی انجام شده توسط مرکز تحقیقات آب و مطالعات آزمایشگاهی محقق ین ساز ه های دریایی و نیز الگوهایی بکار گرفته شده در موج شکنهای مختلف، الگوهای چیدمان آنتی فر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته اند.