سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد امامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای بهبود خواص مقاومت بـه اکسیداسـیون مـس در دماهـای بـالا وافـزایش خـواص تریبولـوژی میتـوان تیتانیم، سیلیسم، آلومینی م و یا ترکیب دوتایی از این عناصر را به طور همزمان روی سطح نفوذ داد . یکی از روشهای موثر برای نفوذدهی استفاده از مخلوط پودرهای فشرده وسمانتاسیون است . مطالعه میکروسـاختار لایه های سطحی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز عنصـر ی خطـ ی (EDS) انجـام گرفت . در این عملیات حضور سه لایه مختلف در سطح شناسایی شد . خارجی ترین لایـه معمـولا محلـول جامدعنصر پوشـش داده شـده مثـل α-Ti, α-Si, α-Al لایـه میـانی شـامل ترکیبـات بـین فلـزی مثـل Ti2Cu,Al2Cu,SiTi,TiCu . است و آخرین لایه محلول جامد زمینه است