سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
شهناز حبیبیان –

چکیده:

در این تحقیق دو نوع گوجه از ارقام ارگون (Ergon) و فالکاتو (Falcato) به صورت رسیده برای مطالعه خواص فیزیکی انتخاب شد و میانگین سختی، سفتی، برش، ضریب کرویت، قطر گوشت و تعداد دانه برای هر دو نوع گوجه اندازه‌گیری شد. این پارامترها برای ارگون به ترتیب عبارتند از ۷/۳۴ نیوتن، ۹/۵۵ نیوتن, ۶/۱۷ نیوتن، ۰/۹۱، ۵/۹۵ میلیمتر ،۲۱۶/۳۳ و برای فالکاتو نیز به ترتیب برابر است با ۱۴/۳۹ نیوتن، ۱۶/۶۹نیوتن ،۱۰/۱۳ نیوتن، ۸۸/.،۶/۳۳ میلیمتر و ۱۸۴ می باشند و این مقادیر نشان دهنده این مطلبند که قطر گوشت و در نتیجه سختی و سفتی و برش در رقم فالکاتو بیشتر ازرقم ارگون بوده و گوجه ارگون به علت ضریب کرویت بالاتر شباهت بیشتری به کره دارد همچنین رسم نمودار مربوط به قطر بزرگ و حجم – قطر بزرگ و وزن – رطوبت و وزن در نرم افزار Excel نشان داد که بین قطر بزرگ و وزن در هر دو رقم همبستگی قابل قبولی وجود دارد و بیشترین همبستگی مربوط به رطوبت و وزن در هر دو رقم می باشد .